آموزش گردشگری در پردیس:

اصول و فنون مذاكره ، عكاسي تورهاي گردشگري ، برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ، راهنماي گردشگري طبیعت ، راهنمای موزه و...

عناوین دوره هاي آموزشي
شماره استاندارد دوره اموزشی
خواهران
برادران
اصول و فنون مذاكره
511320550100091
عكاسي تورهاي گردشگري
511320550100081
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پیشرفته)
511320550060041
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه)
511320550060031
برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتي)
511320550060021
راهنماي زبان تخصصي گردشگري
511320550060001
مهماندار قطار
511120550030001
راهنماي طبیعت گردي (اكوتوريسم)
511320550080001
راهنماي گردشگري سلامت
511320550010001
راهنماي گردشگري فرهنگی
511320550020001
راهنمای موزه
511320550070001
راهنماي عمومي گردشگري
511320550100001
راهنمای محلی تهران
511320550150001